Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
LAWATAN KE KAWASAN-KAWASAN TERJEJAS BANJIR DAERAH BELAIT

‚Äč

4.jpg

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Negara Brunei Darussalam dan Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan melawat ke Kawasan-Kawasan Terjejas Banjir di Daerah Belait pada pagi tadi.

2.jpg

3.jpg

1.jpgAttachments
Created at 7/16/2020 10:26 AM by Mohammad Jamaddil Bin Kassim/Kasim
Last modified at 7/16/2020 10:47 AM by Mohammad Jamaddil Bin Kassim/Kasim