Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

PELANJUTAN TEMPOH KUTIPAN TABUNG KEMANUSIAAN RAKYAT PALESTIN DI GAZA 2023

Draft Press Release Tabung Palestin 2023 (18 Januari 2024)_V3_page-0001.jpg

Draft Press Release Tabung Palestin 2023 (18 Januari 2024)_V3_page-0002.jpg

​Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatankuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 ingin memaklumkan bahawa tempoh kutipan tabung adalah dengan ini dilanjutkan selama tiga bulan lagi, iaitu sehingga 18 April 2024 bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk meneruskan aktiviti-aktiviti amal dan sumbangan derma kepada rakyat Palestin di Gaza.

Attachments
Created at 1/22/2024 11:00 AM by Mohammad Jamaddil Bin Kassim/Kasim
Last modified at 1/22/2024 11:00 AM by Mohammad Jamaddil Bin Kassim/Kasim