Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

.: Sebutharga | Iklan Tawaran Sebutharga Tender / Tenders & Quotation :.

BIL. TAWARAN PERKARA TARIKH TUTUP
JAPEM/10/2017 (CLEANING & GRASS CUTTING - FLAT PENEMPATAN SEMENTARA KG BELIMBING SUBOK) TERM MAINTENANCE CONTRACT (24 MONTHS) FOR CLEANING (BUILDING & COMPOUND) AND GRASS CUTTING AT FLAT PENEMPATAN SEMENTARA KG BELIMBING SUBOK NEGARA BRUNEI DARUSSALAM 26 DISEMBER 2017
(HARI SELASA)
JAPEM/11/2017/CLEANING & GRASS CUTTING - FLAT SENTOSA TERM MAINTENANCE CONTRACT (24 MONTHS) FOR CLEANING (BUILDING & COMPOUND) AND GRASS CUTTING AT FLAT SENTOSA JAPEM 26 DISEMBER 2017
(HARI SELASA)

Syarat-syarat tawaran: -

  • Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat serta pemborong-pemborong yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam.

  • Dokumen-dokumen tawaran dan penerangan lanjut bolehlah diperolehi semasa waktu pejabat, di Bahagian Pentadbiran & Kewangan, Tingkat 2, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia & Sukan, Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan, Bandar Seri Begawan.

  • Borang tawaran hendaklah dihantar dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah disediakan, jika ada pembetulan dibuat dengan menggunakan "blanco" hendaklah di tandatangan dan cop syarikat dikehendaki.

  • Yuran tawaran (wang tunai sahaja) sebanyak $5.00 satu (tidak dikembalikan) hendaklah dijelaskan kepada Bahagian Hasil, Bantuan Am Tingkat 2, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan salinan resit pembayaran tersebut hendaklah disertakan bersama borang tawaran.

      Waktu bagi menerima bayaran:
         
          Isnin - Khamis              :           8.00 pagi - 11.30 pagi
                                                         2.00 petang - 3.30 petang
          Sabtu                          :            9.30 pagi - 11.00 pagi

         **Tarikh terakhir menerima pembayaran ialah pada hari Selasa, 26 Disember 2017

  • Hendaklah menyertakan catalog (gambar) jenis kenderaan yang ditawarkan beserta keterangan/spesifikasi kenderaan terse but. Syarikat hendaklah menyertakan salinan Sijil Pendaftaran yang menyenaraikan butir-butir syarikat berkenaan seperti nama, nombor kad pengenalan atar passport pemilik dan pengurus syarikat dan borang pembayaran tuntutan melalui bank (EFT) dan juga borang pengakuan (declaration).

  • Hendaklah menyatakan anggaran harga (sebutharga) termasuk cukai bagi kenderaa tersebut dengan menyatakan tempoh pembekalan, tempoh sah laku tawaran dan jaminan (warranty) bagi kenderaan yang hendak dihadapkan.

  • Borang tawaran mestilah dihadapkan dalam sampul surat yang tertutup rapi (sealed) tanpa menunjukan identiti atau Logo syarikat, tetapi hendaklah menyatakan bilangan & tajuk tawaran projek dengan jelas, (satu sampul surat bagi satu tawaran), dan hendaklah dihantar dan dimasukkan kedalam peti tawaran dialamat:

peti sebutharga, tingkat 2, jabatan pembangunan masyarakat,
Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jln Kebangsaan bc4415

  • Tawaran hendaklah sampai ke alamat seperti yang dinyatakan tidak lewat pada hari Isnin, 26 Disember 2017, jam 2.00 petang dan tawaran yang lewat diterima dari tarikh seperti yang telah dinyatakan tidak akan dilayan.

  • Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya menerima tawaran yang paling rendah atau sebarang tawaran.