Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

.: Penafian :.

Semua maklumat yang disediakan di laman web ini telah disediakan dalam keadaan 'sedia ada' dan 'sebagaimana tersedia' dan awda bersetuju bahawa awda menggunakan maklumat tersebut sepenuhnya atas risiko awda sendiri.

Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Paduka Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Negara Brunei Darussalam tidak memberi sebarang jaminan dan tidak akan bertanggungjawab atau liabiliti ke atas ketepatan atas kelengkapan maklumat dan bahan-bahan yang terkandung di dalam laman web ini. Tidak sekali Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Paduka Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Negara Brunei Darussalam dan bertanggungjawab atau bertanggungjawab dalam apa cara sekalipun terhadap sebarang tuntutan, ganti rugi, kerugian, perbelanjaan, kos atau liabiliti apa pun (termasuk, tanpa had, apa-apa ganti rugi langsung atau tidak langsung bagi kehilangan keuntungan gangguan perniagaan atau kehilangan maklumat) akibat atau timbul secara langsung atau tidak langsung daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini atau mana-mana laman web yang dikaitkan dengannya, atau dari pergantungan ke atas maklumat dan bahan dalam laman web ini, walaupun Universiti telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut terlebih dahulu.

Laman web ini juga mengandungi pautan ke laman internet yang lain. Pautan tersebut disediakan sebagai perkhidmatan maklumat untuk pengguna-pengguna laman web ini. Sebagai Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan tidak mempunyai kawalan ke atas laman pihak ketiga, pengguna dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan tidak bertanggungjawab atau bertanggungan bagi apa-apa kandungan atau bahan dilaman-laman tersebut. Dalam memberikan link tersebut, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan tidak dalam apa-apa cara, secara nyata atau tersirat , menyokong laman web yang dipautkan atau sumber-sumber atau kandungan masing-masing itu. Pengguna seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan  tidak akan bertanggungjawab atau yang boleh, sama ada secara langsung atau tidak langsung, bagi apa-apa kerosakan atau kehilangan yang disebabkan atau dialami oleh pengguna, berkaitan dengan apa-apa penggunaan atau pergantungan ke atas maklumat atau bahan yang diperoleh dari laman pihak ketiga.