Bahasa Melayu | English        Size Teks : A  A  A      Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan       Jabatan Dibawah KKBS      Kementerian       Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

2 orang pegawai JAPEM terima Bintang Kebesaran NBD

Bandar Seri Begawan, 19 Ogos Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan Bintang-Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam kepada 202 penerima sempena Hari Keputeraan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-71, berlangsung di Istana Nurul Iman.

...BERITA LANJUT

 
 
 
 

   
cop
   
   

   

 

 

 

   

Transformasi Perkhidmatan Awam, Menjana Perubahan Minda Yang Positif

 

 
   


View My Stats

   

08 Zulhijjah 1438
 31 Ogos
2017