Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

KKBS TUMPUAN KEBAERANGKAT TIDAK BERJADUAL

‚Äč

30112020_Lawatan Tidak Berjadual (3).jpg

Bandar Seri Begawan, Isnin, 30 November 2020 - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sutan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenaan berangkat mengadakan Lawatan Tidak Berjadual ke Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. 

30112020_Lawatan Tidak Berjadual (1).jpg

30112020_Lawatan Tidak Berjadual (2).jpg

30112020_Lawatan Tidak Berjadual (6).jpg


Attachments
Created at 4/25/2021 2:39 PM by Mohammad Jamaddil Bin Kassim/Kasim
Last modified at 4/25/2021 2:39 PM by Mohammad Jamaddil Bin Kassim/Kasim