Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

PELANJUTAN TEMPOH KUTIPAN TABUNG KEMANUSIAAN RAKYAT PALESTIN DI GAZA 2023

[FINAL] Siaran Akhbar PERLANJUTAN Tabung Palestin 2023 docx_page-0001.jpg 

[FINAL] Siaran Akhbar PERLANJUTAN Tabung Palestin 2023 docx_page-0002.jpg

Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatankuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 ingin memaklumkan bahawa tempoh kutipan tabung adalah dengan ini dilanjutkan lagi selama tiga bulan sehingga 18 Julai 2024 bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk meneruskan aktiviti-aktiviti amal dan sumbangan derma kepada rakyat Palestin di Gaza.

Attachments
Created at 6/5/2024 7:59 AM by Mohammad Jamaddil Bin Kassim/Kasim
Last modified at 6/5/2024 8:09 AM by Mohammad Jamaddil Bin Kassim/Kasim